Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REJESTRACJA ZGONU W USC MIEJSCA ZDARZENIA, OSOBIŚCIE

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 • do 3 dni od daty zgonu,

 • do 24 godzin, jeśli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

 • urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu,

 • w przypadku, gdy miejsca zgonu nie można ustalić, to właściwy do przyjęcia zgłoszenia jest urząd stanu cywilnego:

  • miejsca znalezienia zwłok,

  • miejsca wyniesienia zwłok ze środka komunikacji, jeśli zgon nastąpił podczas podróży.

 • Jeżeli żadna z osób zobowiązanych do zgłoszenia zgonu nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości usc, zgłoszenia zgonu można dokonać w usc lub miejsca pochówku osoby zmarłej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgonu wydana przez lekarza,

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport),

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • paszport osoby zmarłej (jeśli jest dostępny),

 • książeczka wojskowa osoby zmarłej (jeśli jest dostępna),

 • dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,

 • urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej, jeśli są dostępne.,

 • Osoba zobowiązana do zgłoszenia zgonu może działać przez , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • osobiste stawienie się osoby zobowiązanej do zgłoszenia zgonu w usc,

 • sporządzenie aktu zgonu,

 • unieważnienie dowodu osobistego (przekazany do biura dowodów lub zwrócony rodzinie),

 • zwrot książeczki wojskowej i paszportu osoby zmarłej - do właściwego organu,

 • podpisanie aktu zgonu przez zgłaszającego i kierownika usc,

 • wydanie odpisów skróconych aktu zgonu w 3 egzemplarzach.

WYMAGANE OPŁATY: rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Okoliczności:

 • jeżeli zgon nastąpił poza szpitalem, należy zawiadomić lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego - w przypadkach nagłych,

 • podstawą do zawiadomienia zakładu pogrzebowego jest karta zgonu, lub inny dokument stwierdzający zgon,

 • karta zgonu stanowi podstawę do przekazania pełnomocnictwa zakładowi pogrzebowemu.

  Podstawa prawna

 • Art. 64 – 65 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).